Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy internetowej grupaformat.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin obejmuje usługi świadczone za pośrednictwem platformy internetowej grupaformat.pl przez
  GRUPA FORMAT SP. Z O.O.
  ul. Szeroka 1, 44-240 Żory
  NIP 6381807598
  wpisaną do krajowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000459528.
 2. Przedmiotem świadczonych usług jest dostęp do serwisu oraz oferowanych szkoleń w wyniku świadczenia usług przez GRUPA FORMAT SP. Z O.O..
  Serwis szkoleniowy zlokalizowany jest pod adresem http://grupaformat.pl, który jest prowadzony przez firmę:
  GRUPA FORMAT SP. Z O.O.
  ul. Szeroka 1, 44-240 Żory
  Zwaną dalej „GRUPA FORMAT”
 3. 3.Osobami korzystającymi z serwisu mogą być osoby fizyczna jak i prawne.

§2 Definicje

 1. Administrator
  – osoba zarządzająca serwisem.
 2. Użytkownik
  – zarejestrowana osoba w serwisie spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 3. Serwis
  – platforma internetowa, która zgodnie z Regulaminem umożliwia dostęp do testów
  i zakupionych szkoleń
 4. Rejestracja
  – proces założenia konta w serwisie.
 5. Klient
  – zarejestrowany Użytkownik, który dokonuje zakupu usług w :
  - GRUPA FORMAT SP. Z O.O. SP. K.
  - MW FORMAT
  - GRUPA FORMAT Wodzisław SP. Z O.O.
  na podstawie odrębnych umów.

§3 Ogólne warunki realizacji usług.

 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest zawarcie z GRUPA FORMAT SP. Z O.O. SP. K., MW FORMAT, GRUPA FORMAT Wodzisław SP. Z O.O. odrębnej umowy na świadczenie usług oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 3. Użytkownik może się zarejestrować w serwisie tylko raz; zabrania się kilkukrotnej rejestracji lub korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnienia swojego konta osobom postronnym.
 4. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika, w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż Użytkownik narusza prawa osób trzecich, działa na niekorzyść poprawnego funkcjonowania serwisu lub udostępnia swoje konto osobom trzecim.
 5. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administratora o podejrzeniu łamania zasad niniejszego Regulaminu przez osoby trzecie lub jakimkolwiek innym działaniu zakłócającym poprawne i bezpieczne działanie serwisu.
 6. Od momentu zarejestrowania się użytkownika dział obsługi zobowiązuje się w ciągu 24 godzin (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30) na dodanie szkolenia do konta. Klienci poinformowani o tym fakcie są drogą e-mail. Wyjątkiem są weekendy, święta, dni wolne od pracy placówki, o których są informowani na platformie, wówczas szkolenie jest dodawane w pierwszy dzień pracy po dniu wolnym.
 7. Na wypełnienie testu Klient ma czas 90 dni od daty dodania szkolenia.
 8. Po upływie 90 dni i zablokowaniu możliwości uzupełnienia testu proszę o kontakt
  z oddziałem w którym zostało zakupione szkolenie.
 9. Dostęp do wypełnienia testu Klient uzyskuje po 24 godzinach od momentu dodania szkolenia na platformę.
 

§4 Rejestracja

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. Zabrania się Użytkownikowi udostępniać indywidualne hasło dostępu osobom trzecim.
 3. Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie po każdorazowym
  zalogowaniu się, poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.
 4. Podanie danych przez uczestnika szkolenia, w tym nr PESEL oraz adresu zamieszkania, jest konieczne w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Obowiązek ten wynika z przepisu prawa, na podstawie którego prowadzona jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. Dz. U. 2014 poz. 622).
 5. W przypadku podania błędnych danych i chęci uzyskania poprawionego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy odesłać oryginał błędnego zaświadczenia na adres oddziału w którym zostało zakupione szkolenie. Koszt poprawionego zaświadczenia wynosi 20,00 zł.
 6. W przypadku utracenia zaświadczenia koszt duplikatu wynosi 20,00 zł.
 7. Administrator nie weryfikuje autentyczności danych osobowych osób zarejestrowanych na platformie.
 8. W przypadku podania błędnego lub nieprawidłowego e-maila oraz innych problemów technicznych nie wynikających po stronie platformy, administrator nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości dotyczących szkoleń i zmian.
 

§5 Usługi świadczone przez serwis

 1. W ramach serwisu klient otrzymuje dostęp do zakupionych szkoleń oraz materiałów szkoleniowych.
 2. GRUPA FORMAT SP. Z O.O. ze względu na charakter świadczonych usług nie przewiduje możliwości zwrotów produktów lub usług które są realizowane na rzecz klientów.
 

§6 Polityka prywatności

 1. Administrator przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dla celów
  poprawnego funkcjonowania serwisu.
 2. Zbierane przez Administratora dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, takich jak realizacja umowy i wypłata wynagrodzenia.
 3. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych
  z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest GRUPA FORMAT SP. Z O.O. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia Usług dokumentowania ich wykonania.
 

§7 Rozwiązanie współpracy

 1. Współpraca zostaje zawarta z dniem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zakończenia współpracy, Administrator jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator ma prawo zakończyć współpracę z Użytkownikiem, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z serwisu w ramach postanowień zawartych
  w niniejszym Regulaminie; dopuści się zachowań niezgodnych z przepisami istniejącego prawa lub naruszy bezpieczeństwo działania serwisu.
 

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z
  zachowaniem warunków określonych przez §8 pkt. 2.2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu; wszelkie zmiany zostaną przedstawione na stronie serwisu 14 dni przed ich wejściem w życie.
 2. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzone zmiany w Regulaminie. W takim przypadku rozwiązanie współpracy nastąpi w chwili otrzymania od Użytkownika pisemnego oświadczenia o nie zaakceptowaniu nowych warunków Regulaminu.
 

§9 Reklamacje

 1. Klient ma prawo każdorazowo złożyć reklamację, jeżeli Usługi zdefiniowane w niniejszym Regulaminie zostały zrealizowane wbrew jego postanowieniom, lub dane zawarte w systemie grupaformat.pl są niezgodne z postanowieniami odrębnych umów.
 2. Reklamacje w zakresie usług zdefiniowanych w niniejszym regulaminie należy kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://www.grupaformat.pl/kontakt.html, zostaną rozpatrzone w terminie14 dni.
 3. Reklamacje dotyczące danych gromadzonych w systemie grupaformat.pl które wynikają
  z odrębnych umów należy składać zgodnie z procedurą przewidzianą w odpowiednich umowach.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą współpracą Strony w pierwszej kolejności starają się rozstrzygać polubownie.
 3. Wszelkie definicje i zobowiązani zdefiniowane w niniejszym regulaminie dotyczą usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego http://grupaformat.pl.


Witaj

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych szkoleń. W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi.
Szkolenia

Minęło 30 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl