Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy internetowej grupaformat.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą platformy internetowej audtorstwa podmiotu Grupa Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Szerokiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000573666, posługującego się NIP: 6342845241, REGON: 362415686, , email agnieszka@grupaformat.pl Telefon 605-820-119.
 2. Użyte w Regulaminie terminy i zwroty oznaczają:
  • G F - Grupa Format spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Szerokiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000573666, posługującego się NIP: 6342845241, REGON: 362415686, będąca Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, tj.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 996 z późn. zm., wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta Żory.
  • GF dalej zwany Usługodawcą.
  • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na Portalu. Hasło ustala Użytkownik podczas dokonywania rejestracji na Portalu
  • Konto - indywidualny panel administracyjny Użytkownika, dostępny po dokonaniu rejestracji zgodnie z Regulaminem i przypisany do danego Użytkownika;
  • Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika, który Użytkownik ustala przy rejestracji Konta, wymagany wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta;
  • Portal – strona internetowa GF prowadzona pod domeną (adresem) grupaformat.pl;
  • Regulamin – niniejszy dokument;
  • system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954);
  • świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
  • środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, opisane w punkcie II Niniejszego Regulaminu;
  • Produkty: - pliki zawierające projekty dokumentów oraz szkoleń, w szczególności z zakresu ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Opis zawartości poszczególnych dokumentów zawarto w zakładce „szkolenia”, rubryka „opis produktu” ikona „pokaż
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
  • Usługobiorca lub Użytkownik - podmiot korzystający z Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z momentem zarejestrowania się przez Użytkownika na Portalu i założeniu Konta. W przypadku niektórych użytkowników, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaje zawarta w ramach odrębnej umowy/umów zawartych z Usługodawcą.
 4. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie oznacza pełną akceptację przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 5. W przypadku, gdy określone Usługi posiadać będą własne regulaminy, regulaminy te zostaną zamieszczone na Portalu lub na podstronach internetowych dotyczących danej Usługi, a niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiej Usługi bez konieczności odrębnej akceptacji Regulaminu tej Usługi.

II. Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegającą na umożliwieniu założenie oraz korzystania przez Użytkownika ze spersonalizowanych kont na stronach internetowych, za pośrednictwem których odpłatnie udostępnia swoje Produkty Usługobiorcy ”.
 2. Zakres dostępnych produktów i cena za ich udostępnienie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w szczególności toku rozmowy telefonicznej.
 3. Warunkiem korzystania z Usług określonych w pkt. 1 (powyżej), poza zawarciem umowy z Usługodawcą, jest dokonanie rejestracji na Portalu. Proces rejestracji na Portalu określa pkt. III Regulaminu.

III. Rejestracja na Portalu (Założenie Konta)

 1. Dla korzystania Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu, określonych w pkt. II niniejszego Regulaminu, Użytkownik musi dokonać Rejestracji i w jej wyniku otrzymać indywidualne, przypisane do niego Konto.
 2. Wniosek o dokonanie rejestracji i założenie Konta, Użytkownik składa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, który wygeneruje się poprzez wejście w zakładkę „Zarejestruj” i podanie wszelkich wymaganych w nim informacji i danych.
 3. Do rejestracji i założenia Konta, niezbędne jest:
  • a) podanie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym następujących danych:
   • i. imienia i nazwiska,
   • ii. daty i miejsca urodzenia,
   • iii. województwa w którym Użytkownik zamieszkuje
   • iv. następujących danych pracodawcy/zleceniodawcy Użytkownika lub danych firmy Użytkownika:
    - pełnej nazwy pracodawcy/zleceniodawcy/firmy Użytkownika
    - numeru telefonu pracodawcy/zleceniodawcy/firmy Użytkownika
    - adresu siedziby pracodawcy/zleceniodawcy/firmy Użytkownika
    - numeru NIP pracodawcy/zleceniodawcy/firmy Użytkownika
    - danych uczestnika szkolenia, w tym nr PESEL, miejsce urodzenia oraz adresu zamieszkania, co jest konieczne w celu wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • b) złożenie oświadczeń odnoszących się do:
   • i. akceptacji Regulaminu
   • ii. zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • iii. zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
   • iv. zapoznania się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą danych osobowych
 4. Po podaniu danych i złożeniu oświadczeń wskazanych w pkt. 3 (powyżej) i naciśnięciu ikony „Zarejestruj” (zamieszczonej pod formularzami zawierającymi pola na wprowadzenie danych i oświadczeń wskazanych w pkt. 3 (powyżej), Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres email kod umożliwiający pobranie plików oferowanych w ramach Usługi dostępnej za pośrednictwem Portalu.
 5. Korzystanie z serwisu jest możliwe po każdorazowym zalogowaniu się, poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.
 6. Użytkownik może się zarejestrować w serwisie tylko raz. Zabrania się kilkukrotnej rejestracji lub korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnienia swojego konta (loginu i hasła) osobom trzecim.

IV. Warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach niniejszego Regulaminu oraz odrębnej Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących udział (bezpośrednio lub pośrednio) w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • zamieszczania, przesyłania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie (np. zdjęcia, opinie, komentarze itp.) treści erotycznych lub pornograficznych, uwidaczniających nagość lub sugestywnych w zakresie odnoszącym się do w/w treści;
  • treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa;
  • treści powszechnie uważane za moralnie lub etycznie naganne;
  • treści propagujących lub obrazujących lub demonstrujących lub zachęcających do nienawiści rasowej, religijnej, przemocy, lub treści dyskryminujących, przede wszystkim ze względu na pochodzenie rasowe lub religijne lub etniczne lub poglądy polityczne;
  • naruszające dobra osobiste lub inne dobra albo prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim dobre imię, godność, wizerunek, twórczość naukową lub artystyczną;
  • wykorzystywanie Strony internetowej w celach komercyjnych, reklamowych Użytkownika lub osób trzecich;
  • zamieszczania treści zawierającej zwroty, słowa, gesty, postrzegane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne;
  • podejmowania działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Portalu;
  • działań, w tym zamieszczania treści, mogących narazić Usługodawcę albo osoby fizyczne, przede wszystkim u nich zatrudnione lub będące jej wspólnikami lub nimi zarządzające, na utratę renomy lub dobrego imienia;
  • innych działań sprzecznych z celem i zasadami funkcjonowania Portalu;
 4. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia lub wstrzymania świadczenia Usług albo ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku: a) modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy, lub przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego b) siła wyższej, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy). c) Uzasadnionego żądania zgłoszonego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
 6. Usługodawca zastrzega możliwość przerwania świadczenia Usług, w tym poprzez zablokowanie konta danego użytkownika, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych, w tym w wypadkach określonych w pkt. 3.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła lub Loginu. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła lub Loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

V. Dodatkowe informacje o Usługach

 1. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w taki sposób, że Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Dla niniejszego Portalu ryzyka mogą polegać w szczególności na ingerencje osób trzecich takich jak złamanie hasła i podszycie się pod konto Użytkownika, przy czym Administrator zastosował adekwatne środki techniczne w celu zminimalizowania tych zagrożeń.
 3. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, zawarte są w Polityce Prywatności zamieszczonej na Portalu pod adresem grupaformat.pl.
 4. Ponadto Usługodawca zobowiązuje się na każde żądanie użytkownika przesłane na adres email : iod@grupaformat.pl:
  • a. Przesłać Użytkownikowi aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług drogą elektroniczną
  • b. Poinformować Użytkownika o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Dla korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy urządzeń Użytkownika z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  • a. Dostęp do sieci Internet (łącze min. 512 kbps dla użytkownika);
  • b. Posiadanie konta poczty elektronicznej
  • c. Przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Microsoft Edge,Internet Explorer wersja minimum 10

VI. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Portalu Użytkownik może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@grupaformat.pl
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej skutecznego złożenia. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika nie będącego Konsumentem.

VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez strony przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta przy użyciu email na adres danuta.t@grupaformat.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wpływa na ważność i związanie Usługodawcy i Usługobiorcy odrębnymi umowami, w tym na obowiązek uregulowania wynagrodzenia określonego w tych umowach.
 4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkownika z wywiązania się ze zobowiązań względem Usługodawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.

VIII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych na Portalu przynależą wyłącznie do GF. Powyższe dotyczy w szczególności projektów dokumentów zamieszczonych na Portalu.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych na Portalu wyłącznie na jego użytek i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zawartych między Usługodawcą a Użytkownikiem odrębnych umów.

IX. Polityka prywatności: Przetwarzanie danych osobowych oraz pliki „cookies”

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i zamieszczonych na niej adresów poczty elektronicznej (email) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z w/w. przepisami.
 2. Administrator gromadzi dane osobowe Użytkowników, którzy zarejestrowali się na Stronie internetowej, w zakresie w jakim zostały one podane w trakcie rejestracji. Dane osobowe gromadzone w powyższy sposób obejmują:
  • a. imię i nazwisko,
  • b. pełną nazwy firmy,
  • c. adres zamieszkania,
  • d. adresu e-mail,
  • e. numeru telefonu,
  • f.  numer NIP,
  • g. numeru PESEL,
  • h. miejsce urodzenia ,
  • i.  data urodzenia .
 3. W sposób automatyczny zbierane są również dane osobowe Użytkowników (również niezarejestrowanych) obejmujące: a. Informacje techniczne, w tym rodzaj urządzenia, adres protokołu internetowego (IP) oraz dane dostawcy usług internetowych wykorzystywane do połączenia urządzenia Użytkownika z Internetem, jego login, rodzaj i wersje przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platformę i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizację, kodowanie czcionek; b. Informacje dotyczące wizyt Użytkownika, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); zawartości strony, które przeglądał lub których szukał Użytkownik, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności Użytkownika.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszej Polityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach: a. udzielenia informacji o oferowanych przez niego produktach oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej; b. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania oraz realizacji umowy, w tym w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną - przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679), c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie mogą zaistnieć w w związku z zawarciem lub realizacją umowy, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną - przez okres obowiązywania umowy, oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679), d. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego - przez okres obowiązywania umowy, oraz przez 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679).
 5. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123) ( dalej „u.ś.d.e.”), ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) ( dalej „u.d.o.”) oraz rozporządzeniem UE 2016/679.
 6. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 7. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Administratorem.
 8. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
 9. Administrator jest zobowiązany i uprawniony do udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

X. Pliki cookies na Stronie

 1. W związku z świadczenie usług internetowych oraz prowadzeniem Strony, Administrator stosuje tzw. cookies, które to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie w tym przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2018 poz. 1025) chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych z Użytkownikami nie będącymi Konsumentami, sądem miejscowo właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z świadczonym za pośrednictwem Portalu Usługami, jest polski sąd powszechny ogólnie właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu na rzecz Konsumentów, właściwość sądów ustalana jest w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 3. Regulamin może ulegać zmianie, aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika pod następującym adresem grupaformat.pl.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej grupaformat.pl
 5. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu a odrębnymi umowami zawartymi między Usługodawcą i Użytkownikiem, pierwszeństwo uzyskują postanowienia tych odrębnych umów.


Witaj

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty naszych szkoleń. W razie wątpliwości bądź pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi.
Kontakt

Minęło 7 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl