Szkolenie dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO- BIUROWYCH METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z póź. zm.)


Uczestnicy szkoleń otrzymują :
1. - program szkolenia,
2. - skrypt samokształceniowy w tym,
3. - zestawy pytań kontrolnych,
4. - konsultacje telefoniczne - w razie potrzeby.

Po złożeniu egzaminu testowego uczestnicy uzyskują:
- zaświadczenie ukończenia szkolenia ,które ważne jest przez okres 6 lat.

SPIS TREŚCI:
1. Program szkolenia str. 3
2. Temat 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp str. 4
źródła prawa pracy str. 4
przepisy wewnątrzzakładowe str. 7
zestaw pytań kontrolnych nr 1 str. 8
obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika w zakresie bhp str. 8
obowiązki pracownika w zakresie bhp str. 13
zestaw pytań kontrolnych nr 2 str. 14
ochrona pracy kobiet str. 14
ochrona pracy młodocianych str. 15
zestaw pytań kontrolnych nr 3 str. 17
wypadki przy pracy i choroby zawodowe str. 18
definicja wypadków str. 18
badanie przyczyn wypadków metodą TOL str. 19
protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków str. 20
zestaw pytań kontrolnych nr 4 str. 21
profilaktyczna opieka lekarska .str. 22
zestaw pytań kontrolnych nr5 ..str.23
3. Temat 2. Postęp w zakresie oceny czynnikami występującymi w procesach pracy str. 23
Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych str. 23
czynniki mechaniczne-urazowe str. 25
czynniki chemiczne str. 32
czynniki fizyczne. str. 34
czynniki biologiczne str. 40
czynniki psychofizyczne str.41
ryzyko zawodowe.str.43
zestaw pytań kontrolnych nr 6 str. 46
4. Temat 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej str. 46
pomieszczenia pracy str. 46
organizacja pracy z komputerem str. 48
ergonomia w organizacji pracy str. 54
zestaw pytań kontrolnych nr 7 str. 54
5. Temat 4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń str. 55
postępowanie w razie pożaru lub awarii str. 55
zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku str. 57
zestaw pytań kontrolnych nr 8 str. 61


Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl