Szkolenie wysokościowe

Skrypt kursu bhp dla pracowników wykonujących i osób nadzorujących wykonani prac na wysokości do kształcenia na odległość


Prace na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Obowiązkiem pracodawcy i innej osoby kierującej pracownika do wykonywania pracy na wysokości jest przede wszystkim zapewnienie aby:
- prace te były bezpośrednio nadzorowane przez wyznaczone w tym celu osoby,
- załoga została wyposażona w odpowiednie środki zabezpieczające,
- pracownicy odbyli instruktaż obejmujący w szczególności informacje dotyczące: imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania działań oraz wymagań w zakresie bhp przy poszczególnych czynnościach,
- dostęp do miejsc wykonywania prac miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie pracowników wykonujących i osób nadzorujących wykonywanie prac na wysokości z:
- obowiązującymi przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,
- sposobami zabezpieczania i nadzoru prac na wysokości,
- stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej do wykonywania prac na wysokości,
- zapoznanie z instrukcjami bezpiecznego wykonywania prac na wysokości oraz użytkowania i kontroli sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla pracowników wykonujących i nadzorujących prace na wysokości,
- przedstawienie tzw. ?listy kontrolnej? dla osób nadzorujących wykonanie prac na wysokości

Spis treści
I. Wstęp..................................................................................................................................3
II. Informacje podstawowe.....................................................................................................4
 1. Pojęcie ?pracy na wysokości?. Najczęściej występujące zagrożenia............................4
 2. Wymagania związane z wykonywaniem prac na wysokości.........................................6 
  A) Podstawowe obowiązki pracodawcy i osób nadzorujących...................................6
  B) Podstawowe obowiązki pracownika......................................................................7
III. Zasady prowadzenia prac na wysokości i zabezpieczenie przed zagrożeniami.............8
 1. Prace na rusztowaniu......................................................................................................8
 2. Prace na drabinach.......................................................................................................12
IV. Środki ochrony przed upadkiem z wysokości..............................................................13
 1. Stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości.......................................13
 2. Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości........................................................14
  A) Systemy powstrzymywania spadania...................................................................14
  B) Systemy zabezpieczające przed wystąpieniem spadania.....................................17
  C) Systemy nadawania pozycji ?w podparciu?.........................................................20
 3. Dobór indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości...............20
 4. Wycofanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości....................................20
 5. Sprawdzanie sprawności sprzętu w okresie użytkowania............................................21
 6. Konserwacja.................................................................................................................21
 7. Przechowywanie...........................................................................................................21
V. Podstawowe akty prawne dotyczące wykonywania prac na wysokości..........................22
 1. Ogólne przepisy BHP związane z pracami na wysokości............................................22
 2. Budowa i odbiory rusztowań oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej........26
 3. Wymagane badania lekarskie.......................................................................................33
VI. Przykładowe instrukcje BHP związane z wykonywaniem prac na wysokości............35
 1. Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac na wysokości.............................................35
 2. Instrukcja użytkowania i kontroli sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dla pracowników wykonujących i nadzorujących prace na wysokości.................................42
VII. Lista kontrolna dla osób nadzorujących wykonywanie prac na wysokości.................47
VIII. Literatura......................................................................................................................51


Minęło 18 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl