Szkolenie z zakresu Gospodarki odpadami

Skrypt szkoleniowy z zakresu GOSPODARKA ODPADAMI w świetle nowych przepisów


Dnia 23 stycznia 2013 wchodzi w życie nowa ustawa o odpadach, która implementuje postanowienia dyrektywy 2008/98/WE. Dyrektywa, regulująca gospodarkę odpadami, wymusiła konieczność wprowadzenia wielu istotnych zmian w dotychczas obowiązujących polskich przepisach.

SPIS TREŚCI
I. Wstęp 5
 1. Cel szkolenia 7
 2. Uczestnicy szkolenia 7
II. Akty prawne 8
III. Podstawowe definicje 13
IV. Odpady 19
 1. Podstawowe obowiązki posiadacza i wytwórcy odpadów 20
 2. Katalog odpadów 22
 3. Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych 27
 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny 29
 5. Utrata statusu odpadów 31
 6. Postępowanie z odpadami 32
 7. Zasada bliskości 34
 8. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi 39
 9. Wstrzymanie działalności posiadacza odpadów 40
 10. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów 41
 11. Rejestr 50
 12. Podział odpadów 64
V. Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami (wybrane odpady) 67
 1. PCB, metale, odpady z wypadków, dwutlenek tytanu 67
 2. Odpady komunalne 72
 3. Komunalne osady ściekowe 72
 4. Odpady medyczne i weterynaryjne 74
 5. Odpady zwierzęce 77
 6. Baterie i akumulatory 80
 7. Oleje odpadowe 81
VI. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii 82
 1. Wydawanie pozwoleń 83
  1.1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów ? wymagania dotyczące wniosku oraz odmowa pozwolenia 85
  1.2. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi ? wymagania dotyczące wniosku oraz odmowa pozwolenia 86
  1.3. Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami ? wymagania dotyczące wniosku 88
  1.4. Informacja o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami ? wymagania dotyczące wniosku 91
  1.5. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk lub unieszko- dliwianie odpadów ? wymagania dotyczące wniosku 92
  1.6. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zbierania odpadów oraz transport odpadów ? wymagania dotyczące wniosku 95
VII. Magazynowanie odpadów 98
VIII. Termiczne przekształcanie odpadów 102
IX. Składowanie odpadów 108
X. Ewidencja odpadów 131
XI. Plany gospodarki odpadami 152
XII. Sposoby postępowania z wybranymi odpadami 155
 1. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji 155
  1.1. Obowiązki producenta pojazdów 155
  1.2. Obowiązki właścicieli pojazdów 156
  1.3. Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu 157
  1.4. Obowiązki przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów 159
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 161
  2.1. Obowiązki wprowadzającego sprzęt 161
  2.2. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt 163
  2.3. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania 164
  2.4. Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku 167
 3. Odpady opakowaniowe 168
  3.1. Wymagania dotyczące opakowań 169
  3.2. Opłata produktowa 172
  3.3. Obliczanie osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu 174
  3.4. Obliczanie opłaty produktowej 176
XIII. Opłaty w gospodarce odpadami 179
XIV. Kary za naruszenie przepisów związanych z gospodarką odpadami 182
XV. Załączniki 185


Minęły 3 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl