MONITORING WIZYJNY – SEKTOR PRYWATNY

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018 r.);
3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Z 2018 r. poz 917).

Z myślą o prywatnych przedsiębiorcach przygotowany został dokument określający:
- cel, zakres, zasady i miejsca zastosowania monitoringu;
- regulacje dotyczące obowiązku informacyjnego, wraz ze wzorem klauzuli informacyjnej;
- regulacje dotyczące udostępniania zapisów z monitoringu, wraz ze wzorami wniosku o udostępnienie nagrań i ewidencji tych wniosków.

oraz:

- wzór ewidencji pracowników upoważnionych do pracy z systemem monitoringu;
- wzór oświadczenia dla pracowników z zapoznaniem się z regulacjami dotyczącymi monitoringu wizyjnego.


Minęło 6 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl