Szkolenie BHP dla pracodawców i kierowników

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRCOWNIKAMI METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami ).Materiał uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. 2007 r. Nr 89, poz. 589
Możliwość odbycia obowiązkowego szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego została usankcjonowana prawnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz.U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami 285 paragraf 4 ust. 2 pkt.4).

Uczestnicy szkoleń otrzymują drogą elektroniczną
- program szkolenia
- zestaw samokształceniowy w tym:
- skrypt
- poradnik opracowany przez PIP
- kodeks pracy i ustawę o bhp
- konsultacje telefoniczne - w razie potrzeby

W oparciu o otrzymane dokumenty (ankietę i test) zostanie wystawione zaświadczenie i przesłane na wskazany adres.
Zaświadczenie o odbytym szkoleniu okresowym, ważne jest przez okres 5 lat.


SPIS TREŚCI
1. Założenia organizacyjno-prawne str. 3
2. Program szkolenia str. 4
3. Temat 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp str. 5
- źródła prawa pracy str. 5
- obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracownika w zakresie bhp str. 6
- odpowiedzialność za naruszanie przepisów i zasad bhp str. 15
- ochrona pracy kobiet str. 16
- ochrona pracy młodocianych str. 19
- profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami str. 25
- szkolenia w zakresie bhp str. 27
4. organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy str. 30
5. Temat 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami oraz ocena ryzyka str. 35
- Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia str. 35
- ocena ryzyka zawodowego str. 37
6. Temat 3. Organizacja i metody kształtowania warunków pracy str. 41
- pomieszczenia pracy str. 42
- stanowisko z monitorem ekranowym str. 43
7. Temat 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych str. 46
- definicje wypadków przy pracy str. 46
- choroby zawodowe str. 49
- czynności postępowania powypadkowego str. 50
8. Temat 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp str. 53
9. Temat 6. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii) str. 56
- zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku str. 57
10. Temat 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy str. 59
- rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych str. 59
- składka na ubezpieczenie społeczne pracowników str. 61
11. Temat 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego str. 62
- problemy ochrony przeciwpożarowej str. 62
- problemy ochrony środowiska naturalnego str. 66
Minęło 42 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl