Instruktaż stanowiskowy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. z 2007r., nr 196, poz. 1420)

Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;

2) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1;

3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Informacje o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu:

W środowisku pracy występują czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe, które mogą powodować urazy ciała pracownika, choroby zawodowe, obniżenie sprawności organizmu, a nawet śmierć. Czynniki występujące na ww. stanowisku pracy, to czynniki:

a) fizyczne

b) chemiczne

c) biologiczne

d) psychofizyczne

Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą

  • Omówienie najczęstszych wypadków przy pracy, które miały miejsce na ww. stanowisku pracy, oraz sposobów na uniknięcie ich w przyszłości.

  • Przekazanie pracownikowi informacji na temat chorób zawodowych występujących na danym stanowisku pracy, oraz sposobów zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia.

Wiedza i umiejętności dotyczące sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych

Przekazanie pracownikowi informacji na temat wykorzystywanych:

1) Środków ochrony zbiorowej

2) Środków ochrony fizycznej

3) Odzieży roboczej

Wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy

Omówienie z pracownikiem:

  • zakresu pracy
  • zakresu obowiązków
  • rodzaju przedmiotów, narzędzi i maszyn, wykorzystywanych podczas pracy
  • sytuacji awaryjnych i sposobów reagowania na nie
  • procedur ewakuacji


Minęły 2 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl