Skrypt do szkolenia - instruktorów w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego i praktycznego BHP

Celem kursu jest uzyskanie umiejętności w zakresie:

  • sposobów prowadzenia instruktaży: ogólnego, stanowiskowego oraz praktycznego zgodne z wymogami metodyki,
  • merytorycznego i metodycznego przygotowania się do prowadzenia instruktażu,
  • sporządzenia, opracowania programów szkolenia,
  • planowania i organizowania pracy dydaktycznej w oparciu o programy szkolenia,
  • zasad i sposobów komunikowania się,
  • posługiwania się podstawowymi pojęciami dydaktycznymi.

Spis treści (PROGRAM SZKOLENIA)

I. Wstęp .......................................................................................................... 4

II. Organizacja szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. ............... 6

1. Podstawa prawna ..................................................................................... 6

2. Wymagania ogólne dla szkoleń BHP.......................................................... 6

3. Rodzaje szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy...................... 7

III. Wybrane zagadnienia psychologii i andragogiki ...................................... 10

1. Przedmiot i metody psychologii, psychologia pedagogiczna. .................. 10

2. Andragogika............................................................................................ 13

2.1 Zasady uczenia się osób dorosłych.................................................... 14

2.2 Sposób uczenia się dorosłych............................................................ 15

2.3 Typy uczenia się dorosłych................................................................ 17

IV. Elementarna wiedza o procesie nauczania/uczenia się. .......................... 18

1. Precyzowanie celów nauczania ............................................................... 18

2. Klasyfikacja zasad nauczania ................................................................... 20

2.1 Zasada poglądowości ........................................................................ 20

2.2 Zasada przystępności (stopniowania trudności)................................ 23

2.3 Zasada systematyczności. ................................................................. 25

2.4 Zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa. ............................... 27

2.5 Zasada trwałości wiedzy.................................................................... 30

2.6 zasada łączenia teorii z praktyką....................................................... 33

2.7 Zasada indywidualizacji i zespołowości. ............................................ 34

2.8 Zasada wdrażania do samokształcenia.............................................. 34

2.9 Zasada operatywności wiedzy........................................................... 35

2.10 Jakie znaczenie mają zasady dla nauczyciela? ................................... 35

3. Metody nauczania................................................................................... 37

3.1 Odzwierciedlanie .............................................................................. 37

3.2 Parafrazowanie ................................................................................. 38

4. Metody dydaktyczne............................................................................... 39

5. Komunikacja interpersonalna ................................................................. 43

5.1 Bariery komunikacyjne ..................................................................... 44

5.2 Komunikacja werbalna ..................................................................... 45

5.3 Komunikacja niewerbalna................................................................. 46

5.4 Analiza stylów komunikacji.............................................................. 48

V. Metodyka instruktażu ogólnego i stanowiskowego.................................... 51

1. Metody dydaktyczne w szkoleniach BHP................................................. 51

2. Cel i zakres szkolenia wstępnego w zakresie BHP.................................... 57

VI. Załączniki ................................................................................................ 60

15. ZałącznikMinęło 42 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl