Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Skrypt szkoleniowy wypadki przy pracy i choroby zawodowe


wypadki przy pracyCelem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia postępowań powypadkowych związanych z pracą oraz zasad i trybu zgłaszania i rejestrowania chorób zawodowych pracowników.

Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo jak:
 Zachować się w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy i w drodze do i z pracy,
 Prawidłowo sporządzać odpowiednią dokumentację wypadkową.
 Jaką procedurę zastosować w przypadku wystąpienia choroby zawodowej pracownika,
 Wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w celu rozwiązywania problemów praktycznych;

SPIS TREŚCI
I. Wstęp 5
 1. Cel szkolenia 5
 2. Uczestnicy szkolenia 5
II.Podstawowe akty prawne 6
III.Wypadki przy pracy 9
 1. Podstawowe definicje 9
 2. Tryb postępowania w razie zgłoszenia wypadku pracownika 14
  2.1. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 14
  2.2. Protokół powypadkowy. 19
  2.3. Rejestr wypadków przy pracy i statystyczna karta wypadku 23
 3. Wypadki przy pracy niepracownicze 25
  3.1. Podstawowe informacje 25
  3.2. Tryb postępowania 28
  3.3. Karta wypadku 29
IV. Wypadek przy pracy rolniczej 30
V. Wypadki w drodze do i z pracy 32
 1. Podstawowe definicje 32
 2. Pojęcie ?drogi do/z pracy? 33
 3. Zasady uznawania wypadków w drodze do i z pracy 37
VI.Analiza wypadków 38
VII.Badanie wypadków i zdarzeń potencjalnie wypadkowych 40
 1. Etapy badania wypadków 40
VIII.Uprawnienia poszkodowanych w związku z zaistnieniem wypadku 43
 1. Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. 43
 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. 45
  2.1. Zasiłek chorobowy 48
  2.2. Świadczenie rehabilitacyjne 48
  2.3. Zasiłek wyrównawczy 49
  2.4 Jednorazowe odszkodowanie 49
  2.5 Jednorazowe odszkodowanie - dla rodziny 50
  2.6 Renta z tytułu niezdolności do pracy 51
  2.7 Renta szkoleniowa 51
  2.8 Renta rodzinna 51
  2.9 Dodatek do renty rodzinnej 52
  2.10 Dodatek pielęgnacyjny 52
  2.11 Pokrycie kosztów leczenia 52
  2.12 Odszkodowanie od pracodawcy 52
  2.13 Inne roszczenia z tytułu skutków wypadku przy pracy 52
  2.14 Wypadek przy pracy rolniczej 53
  2.15 Wypadek w drodze do pracy i z pracy 55
 3. Pozbawienie poszkodowanego prawa do świadczeń 56
IX. Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy i koszty wypadków 59
X. Choroby zawodowe 64
 1. Podstawowe pojęcia 64
 2. Wykaz chorób zawodowych 65
 3. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej 68
 4. Narażenie zawodowe 70
 5. Karta narażenia zawodowego 71
 6. Dokumentacja medyczna oraz karta badania w związku z chorobą zawodową 73
 7. Rejestr chorób zawodowych 75
 8. Obowiązki pracodawcy 75
XI. Literatura 78
XII. Załączniki 81
 1. Wzór protokołu powypadkowego 81
 2. Wzór meldunku o wypadku przy pracy 81
 3. Wzór wysłuchania poszkodowanego 81
 4. Wzór wysłuchania wyjaśnień świadka 81
 5. Wzór protokołu z oględzin miejsca zdarzenia 81
 6. Wniosek do ZUS o wypłatę jednorazowego odszkodowania 81
 7. Wniosek do pracodawcy o przesłanie dokumentacji powypadkowej do ZUS 81
 8. Statystyczna karta wypadku z objaśnieniami 81
 9. Karta wypadku 81
 10. Wzór zgłoszenia wypadku osoby nie będącej pracownikiem 81
 11. Karta wypadku w drodze do i z pracy 81
 12. Wzór zgłoszenia wypadku w drodze do i z pracy 81Minęły 2 minuty od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl