Szkolenie przeciwpożarowe

Skrypt samokształceniowy dla uczestników szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i postępowania na wypadek Pożaru.

Pamiętaj !
Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. (KP Art.2091Paragraf 2i3)
Uczestnicy szkolenia otrzymują drogą elektroniczną
- skrypt samokształceniowy
- konsultacje telefoniczne- w razie potrzeby

Celem szkolenia jest : aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów przeciwpożarowych,
b) postępowania na wypadek pożaru,
c) obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego.

Spis treści (PROGRAM SZKOLENIA)
1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej 4
2. Organizacja państwowej straży pożarnej 10
 2.1 Jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej: 11
3.źródła zapłonu i przyczyny powstawania pożarów. 12
 3.1 Źródła zapłonu 12
 3.2 Materiały pożarowo niebezpieczne Do materiałów pożarowo niebezpiecznych zaliczamy: materiały mające skłonności do samozapalenia, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, gazy palne. 12
4. Grupy pożarów i zastosowanie środków gaśniczych 14
 4.1 Podział pożarów na grupy 14
 4.2 Podział środków gaśniczych 14
  4.2.1 Woda i jej roztwory 15
  4.2.2 Piany gaśnicze 15
  4.2.3 Proszki gaśnicze 16
  4.2.4 Gazy gaśnicze 16
5 Podręczny sprzęt gaśniczy 17
 5.1 Charakterystyka podręcznego sprzętu gaśniczego 17
 5.2 Wymagania w zakresie wyposażenia, rozmieszczenia i konserwacji gaśnic w obiektach 20
  5.2.1 Wyposażenie obiektów w gaśnice 20
  5.2.2 Rozmieszczenie gaśnic w obiektach 21
  5.2.3 konserwacja gaśnic 22
6.Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków 22
 6.1 Podział budynków oraz ich części z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 22
  6.1.1Podział budynków oraz ich części ze względu na kategorię zagrożenia ludzi 23
 6.2 czynności zabronione ze względu na zagrożenie pożarowe 23
 6.3 Podstawowe obowiązki właścicieli, użytkowników obiektów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego 25
 6.4 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 26
 6.5 Utrzymywanie przewodów kominowych 26
 6.6 Utrzymywanie instalacji elektrycznej 27
  6.6.1 Pomiary instalacji elektrycznej 27
  6.6.2 Stan techniczny bezpieczników prądu 27
  6.6.3 Stan techniczny urządzeń i instalacji elektrycznych 27
 6.7 Utrzymywanie urządzeń piorunochronnych 27
  6.7.1 Badania okresowe urządzeń piorunochronnych 28
 6.8 Utrzymywanie instalacji gazowej 28
  6.8.1 Okresowe kontrole stanu technicznej sprawności instalacji gazowej 28
 6.9 Eksploatacja butli z gazem płynnym (propan ? Butan) 28
 6.10 System sygnalizacji pożaru 29
 6.11 Dźwiękowy system ostrzegawczy 30
7 Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych 31
8 ZAGROŻENIE POŻAROWE LASU 32
 8.1 Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe lasu 32
 8.2 Kategorie i stopnie zagrożenia pożarowego lasów 33
  8.2.1 Kategorie zagrożenia pożarowego lasów 33
  8.2.2 Stopnie zagrożenia pożarowego lasów 33
 8.3 Pasy przeciwpożarowe 34
 8.4 Czynności zabronione ze względu na niebezpieczeństwo pożaru lasu 34
9 Wyposażenie obiektów w hydranty wewnętrzne 35
10. Podstawowe wymagania techniczno ? budowlane dotyczące budynków 36
 10.1 Podział budynków na grupy wysokości 36
 10.2 Odporność pożarowa budynku 36
 10.3 Odporność ogniowa elementów budynku 36
 10.4 Strefy pożarowe 37
11 Wymagania dotyczące warunków ewakuacji 37
 11.1 przejście ewakuacyjne 37
 11.2 Dojście ewakuacyjne 37
 11.3 Wyjścia ewakuacyjne 37
12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 38
13 Pierwsza pomoc przedlekarska 39
13.1 Pomoc doraźna 39
14 Literatura 40
15. Załącznik


Minęła 1 godzina od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl