Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Istota ochrony przeciwpożarowej jest pojęciem bardzo obszernym, związanym przede wszystkim z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów. Ochrona przeciwpożarowa polega przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscem zagrożenia poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru czy innego zjawiska, zapewnienie sił i środków do zwalczania oraz prowadzenia działań ratowniczych.

Aktem prawnym, który aktualnie obowiązuje i reguluje zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Na podstawie przywołanej ustawy zostały opracowane normy i rozporządzenia, które regulują zakres ochrony przeciwpożarowej w sposób bardziej szczegółowy. Podstawowym z nich jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Należy zwrócić szczególną uwagę na § 6 tego rozporządzenia, który instruuje, że wymagania dotyczące obiektów użyteczności publicznej powinny być zawarte w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.


Dokument, który przygotowuje inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, w prawidłowy sposób opisuje specyfikę oraz usytuowanie podmiotu. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera wszystkie wymagane elementy, pozwalając na spełnienie wymogów narzuconych na pracodawcę.

Minęło 14 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl