Centrum Kształcenia Ustawicznego

MARCIN WOWK

Od wielu lat zajmuje się bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, a od 25.05.2018 r. pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Grupie Format sp. z o.o. sp. k. Obecnie sprawuje funkcję IOD także dla wybranych klientów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego wydział Prawa, administracji i ekonomii oraz ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wydział Inżynieryjno-techniczny (kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy). W Grupie Format sp. z o.o. sp. k. piastuje także stanowisko Głównego specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej. Ukończył szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej organizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001, Środowiskowego PN-EN ISO 14001, Jakością PN-EN ISO 9001, a także audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/IEC 27001. Do tej pory przeprowadził już wiele audytów stacjonarnych, jak i zdalnych z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla podmiotów publicznych (Urzędy Miast i Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centra Usług Wspólnych, Biblioteki, Inspektoraty Nadzoru Budowlanego i inne) a także firm prywatnych (m. in. duże spółki, zakłady opieki zdrowotnej, hotele, mniejsze działalności gospodarcze). Regularnie zapewnia kompleksowe szkolenia dla pracowników Grupy Format sp. z o.o. sp. k. w celu podniesienia poziomu wiedzy oraz świadomości dotyczącej ochrony danych, dzięki czemu jakość świadczonych przez naszą firmę usług stale rośnie. Posiada też ogromne doświadczenie w zakresie przygotowywania odpowiedzi na zapytania w zakresie dostępu do informacji publicznej, opiniowania i tworzenia umów powierzenia danych, a także całej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

ADRIAN JAGOSZ

Pełnił w przeszłości funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektora Ochrony Danych zarówno w podmiotach publicznych, jak i prywatnych.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej na kierunku administracja oraz Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku marketing i zarządzanie.
Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w zakresie prawa samorządowego, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla menedżerów jakości.
Jest certyfikowanym Pełnomocnikiem Kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego oraz BHP, Audytorem wewnętrznym Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskowego oraz BHP, a także Audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczone zawodowe (głównie w administracji publicznej, w tym samorządowej) pracując na różnych stanowiskach pracy, także eksperckich i kierowniczych. Ma bogate doświadczenie w zakresie opiniowania i sporządzania umów oraz tworzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polityk ochrony danych osobowych oraz stosownych procedur i instrukcji. Przeprowadził ponad 50 projektów wdrażających systemy ochrony danych osobowych oraz audytów w zakresie zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych w odniesieniu do wymagań prawnych. Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem pozwala mu na skuteczne działanie w tym obszarze.
Przeprowadził łącznie ponad 100 szkoleń otwartych i zamkniętych (stacjonarnych i zdalnych) dla kilku tysięcy osób. Tematyka szkoleń, które prowadzi związana jest z takimi zagadnieniami jak: ochrona danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem RODO oraz podejścia do tego zagadnienia opartego na ryzyku, bezpieczeństwo informacji (w tym dla podmiotów publicznych w obszarze Krajowych Ram Interoperacyjności), tajemnica przedsiębiorstwa i pracodawcy, a także z zakresu kontroli zarządczej.
Zlecenia, które wykonuje dotyczą podmiotów prywatnych (biura rachunkowe, brokerzy bankowi i ubezpieczeniowi, pensjonaty, zakłady produkcyjne, firmy z branży TSL, przychodnie, stowarzyszenia, spółdzielnie: pracy, socjalne, mieszkaniowe i tbs-y) oraz publicznych (urzędy, placówki oświatowe, cuw-y, dps-y i ops-y, instytucje kultury, mosir-y, zakłady komunalne, szpitale).
Od kilku lat jest członkiem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i zarazem prowadzi własność gospodarczą pod nazwą AJ EXPERT Adrian Jagosz. Współpracuje także z Grupą Format, która jest jednym z pionierów w branży związanej z kompleksowym świadczeniem usług z zakresu ochrony danych osobowych.

BARBARA ZADORA

Obecnie od ponad 3 lat Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Grupy Format.
Podstawowe wykształcenie pedagogiczne zdobyła w Kolegium Nauczycielskim w Gliwicach na kierunku Pedagogika Specjalna z Informatyką w kształceniu specjalnym, subspecjalność pedagogika terapeutyczna. Tytuł magistra uzyskała na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na specjalności oligofrenopedagogika. Uzupełniała swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej oraz z Wychowania przedszkolnego na Górnośląskiej Wyższej Szkole Menedżersko – Humanistycznej. Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uczestniczyła w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i prowadziła też zajęcia w tym zakresie. Prowadziła liczne szkolenia dla rodziców z zakresu rozwoju psychoruchowego dzieci do 10 roku życia.
W 2012 roku uzyskała certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej i rok później założyła pierwszy w Gliwicach Gabinet Integracji Sensorycznej, który prowadziła z powodzeniem przez kilka kolejnych lat diagnozując i prowadząc zajęcia terapeutyczne. Właśnie tam zdobyła doświadczenie zarządzania zespołem. Była wykładowcą Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, gdzie przekazywała swoją wiedzę osobom wchodzącym w tematykę integracji sensorycznej. Prowadziła również szkolenia w formie e – learningu.
W naszej firmie od kilku lat nadzoruje realizację szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy. Dba o przygotowanie słuchaczy do wykonywania czynności zawodowych na najwyższym poziomie.

DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA

Minęły 2 godziny od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl