Aktualności

Zmiany w ustawie dotyczące ODO

Poniżej przedstawiamy zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662)

?Art. 36a. ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r po nowelizacji  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662)
2. Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:
  1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
       a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
      b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
      c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
  2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2?4a i 7.
5. Administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która:
  1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  2) posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych;
  3) nie była karana za umyślne przestępstwo.
7. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej będącej administratorem danych.
8. Administrator danych zapewnia środki i organizacyjną odrębność administratora bezpieczeństwa informacji niezbędne do niezależnego wykonywania przez niego zadań, o których mowa w ust. 2.
Art. 36c. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. a, powinno zawierać:
1) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;
2) imię i nazwisko administratora bezpieczeństwa informacji;
3) wykaz czynności podjętych przez administratora bezpieczeństwa informacji w toku sprawdzenia oraz imiona, nazwiska i stanowiska osób biorących udział w tych czynnościach;  
4) datę rozpoczęcia i zakończenia sprawdzenia;
5) określenie przedmiotu i zakresu sprawdzenia;
6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku sprawdzenia oraz inne informacje mające istotne znaczenie dla oceny zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
7) stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie objętym sprawdzeniem wraz z planowanymi lub podjętymi działaniami przywracającymi stan zgodny z prawem;
8) wyszczególnienie załączników stanowiących składową część sprawozdania;
9) podpis administratora bezpieczeństwa informacji, a w przypadku sprawozdania w postaci papierowej ? dodatkowo parafy administratora bezpieczeństwa informacji na każdej stronie sprawozdania;Powrót do aktualności
Minęło 43 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl