Aktualności

Opinia w sprawie ochrony danych osobowych dzieci
Dokument, który analizuje ogólne zasady istotne dla ochrony danych dzieci oraz proponuje wytyczne, skierowany jest również do krajowych organów ochrony danych, które są odpowiedzialne za kontrolę przetwarzania takich danych. Opinia, której adresatami są przede wszystkim osoby i podmioty przetwarzające dane osobowe (w przypadku szkół chodzi tu w szczególności o nauczycieli i władze szkolne), ma na celu wzmocnienie podstawowego prawa dzieci do ochrony danych osobowych. W Opinii wyraża się przekonanie, że edukacja i odpowiedzialność to kluczowe narzędzia w przypadku ochrony danych dzieci i tym kwestiom głównie jest poświęcona Opinia. Wśród podstawowych zagadnień, dotyczących prywatności dzieci Opinia wymienia zasady dotyczące najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka, ochrony i opieki niezbędnej dla dobra dzieci, zapewnienie prawa do prywatności oraz realizację przedstawicielstwa prawnego ustanowionego w celu egzekwowania przez dzieci swoich praw. Realizacja tych zasad ma zmierzać do pogodzenia sprzecznych interesów: ochrona prywatności a najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka, prawa do uczestnictwa w realizacji swoich praw, w tym prawa do ochrony danych.

 Wśród podstawowych zasad z perspektywy ochrony danych w Opinii podkreślono zakres obecnych regulacji dotyczących ochrony danych, które odnoszą się do osób fizycznych tak więc i do dzieci. Wyróżniono więc szereg praw, jakie przysługują dzieciom zgodnie z przepisami Dyrektywy 95/46/WE m.in. prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu.

Powyższe zasady zostały w Opinii zilustrowane poprzez odniesienie się do danych osobowych uczniów, w odniesieniu do akt osobowych uczniów oraz życia szkolnego.

Zgodnie z Opinią dane osobowe mogą być umieszczane w aktach osobowych uczniów tylko, gdy jest to konieczne do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez szkoły i nie mogą być wykorzystywane w sposób sprzeczny z tymi celami, a także zgodnie z zasadą niedyskryminacji przy rejestracji informacji dotyczących wyznania uczniów stosować należy bardzo surowe podejście.

W życiu szkolnym w odniesieniu do danych biometrycznych, takich jak np. odciski palców, zaleca się, aby przedstawiciele prawni mieli możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych biometrycznych ich dzieci.
Instalacja telewizji przemysłowej powinna zostać poprzedzona dyskusją między nauczycielami, rodzicami i przedstawicielami uczniów biorąc pod uwagę wszystkie cele instalacji i zasadę adekwatności. Wybór miejsca montażu kamer powinien być odpowiedni i zgodny z celami przetwarzania.

Dane o stanie zdrowia powinny być przetwarzane jedynie przez lekarzy lub te osoby, które „bezpośrednio” zajmują się uczniami jak nauczyciele czy inni pracownicy szkoły związani tajemnicą zawodową. Przetwarzanie tego typu danych może się odbywać na podstawie bądź to zgody przedstawicieli prawnych dzieci lub ze względu na żywotne interesy dziecka w nawiązaniu do życia szkolnego.

Szkoły powinny zdawać sobie sprawę z faktu, że ujawnianie różnego typu informacji na stronie internetowej szkoły wymaga jeszcze dokładniejszego stosowania zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności zasady proporcjonalności; dodatkowo zaleca się aby ze względu na zabezpieczenie prywatności dostęp do stron internetowych był odpowiednio zabezpieczony (np. login i hasło).

Jeśli szkoła ma zamiar publikować fotografie uczniów musi pozyskać zgodę rodziców bądź innych przedstawicieli prawnych (lub samego dziecka jeśli jest ono już wystarczająco dojrzałe). W przypadku zdjęć zbiorowych, zwłaszcza w przypadku różnych wydarzeń na terenie szkoły oraz na podstawie przepisów krajowych szkoły nie muszą występować o wstępną zgodę jeśli fotografia nie pozwala na jednoznaczną identyfikację uczniów. W takich przypadkach szkoły muszą jednak poinformować uczniów, rodziców i przedstawicieli prawnych, że robione będą zdjęcia i że będą one publikowane. To da możliwość zgłoszenia swojego sprzeciwu wobec bycia uwiecznionym na zdjęciu.

Szkoły mogą odegrać kluczową rolę w ściganiu wykorzystywania technik MMS, nagrań audio i video do rozpowszechniania danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. Szkoły powinny ostrzec swoich uczniów, że niekontrolowane rozpowszechnianie nagrań audio, wideo oraz zdjęć cyfrowych może doprowadzić do poważnych naruszeń praw osób, których dane dotyczą jeśli chodzi o ochronę prywatności i danych osobowych.

Zgodnie z art. 6 e) dyrektywy dane statystyczne nie powinny prowadzić do identyfikacji osób, których dane dotyczą, zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni. Zbieranie tych danych musi uzyskać autoryzację przedstawicieli prawnych (zwłaszcza jeśli są to dane szczególnie chronione) i przedstawiciele powinni być poinformowani o celach badania i odbiorcach jego wyników. Ponadto, kiedy istnieje możliwość prowadzenia badań bez ujawniania danych osobowych dzieci to powinny być one właśnie w taki sposób prowadzone.

Niniejsza opinia kreśli jedynie ogólne ramy ochrony danych i prywatności dzieci i ich zastosowania w tak istotnym obszarze, jakim jest edukacja. Opinia opisuje najważniejsze problemy dotyczące ochrony danych osobowych dzieci. Grupa Robocza wybrała edukację jako pole działania dla ochrony danych osobowych mając na uwadze ważność edukacji dla społeczeństwa. Jeśli nasze społeczeństwa mają stworzyć kulturę ochrony danych osobowych i system ochrony prywatności jako całość, działania w tym kierunku należy zacząć od dzieci, nie tylko jako grupy potrzebującej ochrony lub jako podmiot praw, ale również dlatego, że trzeba im uświadamiać obowiązki dotyczące respektowania praw innych osób. Szkoły powinny odegrać podstawową rolę w osiągnięciu tego celu. Dzieci i uczniowie powinni być wychowywani w taki sposób aby wyrośli oni na samodzielnych obywateli społeczeństwa informacyjnego. Ważne, aby od najmłodszych lat byli uczeni, że ochrona prywatności jest rzeczą bardzo ważną. Dzięki temu w przyszłości nie będą podejmować nieprzemyślanych decyzji dotyczących ujawniania swoich danych różnym ludziom i w różnym zakresie. Ochrona prywatności powinna być włączana do programów nauczania w zależności od wieku uczniów i wykładanego przedmiotu. Nigdy nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której względy bezpieczeństwa naruszać będą prywatność dzieci i ograniczać ich autonomię. Trzeba znaleźć odpowiedni balans między ochroną danych a względami bezpieczeństwa.

Niniejsza opinia wykazuje, że obecnie obowiązujące przepisy zapewniają, w większości przypadków, skuteczną ochronę danych dzieci. Warunkiem koniecznym takiej ochrony jest stosowanie odpowiednich przepisów w sposób zgodny z zasadą najlepszego interesu dziecka. Ewentualne konflikty interesów można starać się rozstrzygać poprzez interpretację dyrektyw zgodnie z ogólnymi zasadami konwencji ONZ o prawach dziecka, czyli zasadą najlepszego interesu dziecka, a także poprzez odniesienia do instrumentów prawnych wspomnianych powyżej. Ustawodawcy, polityczni liderzy i organizacje edukacyjne powinny w ramach swoich kompetencji podejmować skuteczne działania w tej sprawie. Edukacja i odpowiedzialność to najważniejsze narzędzia potrzebne do ochrony danych osobowych dzieci. Dla osiągnięcia skutecznej ochrony prywatności nieletnich osoby, które bezpośrednio odpowiadają za ich edukację powinny przejść odpowiedni trening z zakresu ochrony danych osobowych.

Opinia nakłada na organy ochrony danych obowiązek: edukacji i informacji, zwłaszcza podmiotów odpowiedzialnych za dobro ludzi młodych; wpływania na ustawodawców, aby podejmowali przemyślane decyzje dotyczące prywatności dzieci; uświadamiania obowiązków administratorom danych; używania swoich uprawnień przeciwko tym, którzy nie respektują przepisów lub nie postępują zgodnie z kodeksami postępowania lub dobrych praktyk. Skutecznym sposobem osiągnięcia celów może być podjęcie współpracy w zakresie ochrony danych osobowych między organami ochrony danych osobowych a Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi odpowiedzialnymi organami. Dzieciom powinno się uświadomić, że to one same powinny być pierwszymi obrońcami własnej prywatności. Zgodnie z tym kryterium dzieci powinny mieć prawo ochrony ich prywatności (od porady do decyzji) w sposób skuteczny.

 

źródło: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/2592/j/plPowrót do aktualności
Minęło 41 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0


www.grupaformat.pl