Kontrola Zarządcza w Placówkach Ochrony Zdrowia

Jako Kontrolę Zarządczą możemy określić ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jednocześnie Kontrola Zarządcza stanowi narzędzie zarządzania jednostką, rozumiane jako zbiór procedur i mechanizmów organizacyjnych służących realizacji celów i zadań każdej jednostki oraz dających kierownikowi racjonalną pewność, że zostaną one osiągnięte.

Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów, rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, rozporządzenie Ministra Finansów z 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania. Zgodnie z podanymi przepisami prawa każdy podmiot publiczny ma obowiązek co roku przygotować Kontrolę Zarządczą wraz z planami postępowania.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy dokument pn. „Kontrola Zarządcza w Placówkach Ochrony Zdrowia”, zawierający najważniejsze informacje z zakresu przygotowania i wykonania Kontroli Zarządczej w podmiotach ochrony zdrowia. W skład dokumentu wchodzą załączniki:

 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej;
 • Regulamin Kontroli Zarządczej;
 • Kodeks Etyki Pracownika Szpitala;
 • Opis Stanowiska Pracy;
 • Plan działalności;
 • Sprawozdanie z wykonania planu działalności;
 • Polityka Zarządzania Ryzykiem;
 • Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej;
 • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej;
 • Karta procesu;
 • Lista kontrolna ryzyk;
 • Kwestionariusz identyfikacji ryzyka;
 • Arkusz zgłoszenia ryzyka.
Minęło 14 minut od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl