Jednolita Analiza Kontrolna KRI

Sprawnie działający system bezpieczeństwa informacji jest niezwykle istotny z uwagi na wrażliwość przetwarzanych danych oraz sposób ich przetwarzania. Administrator Danych w celu wykonania sprawdzenia na jakim poziomie kształtuje się poziom utraty danych osobowych, przeprowadza "Jednolitą Analizę Kontrolną Krajowych Ram Interoperacyjności przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o informatyzacji" na podstawie:

  • art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247);
  • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

Sprawne przeprowadzenie Analizy Kontrolnej jest możliwe na naszej platformie internetowej, na której znajdą Państwo odpowiednie materiały, w tym pytania kontrolne wraz z systemem, który automatycznie oszacuje ryzyko cząstkowe oraz ogólne, a także wskaże elementy wymagające poprawy wraz z planem działania. Na koniec mogą Państwo wygenerować cały dokument pn. „Jednolita Analiza Kontrolna Krajowych Ram Interoperacyjności przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o informatyzacji”.

Minęło 11 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl