Regulamin monitoringu wizyjnego - sektor prywatny

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring.

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Pamiętajmy jednak, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Pracodawca w tym przypadku powinien również brać pod uwagę przepisy RODO.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia,
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Z myślą o prywatnych przedsiębiorcach przygotowany został dokument określający:
- cel, zakres, zasady i miejsca zastosowania monitoringu;
- regulacje dotyczące obowiązku informacyjnego, wraz ze wzorem klauzuli informacyjnej;
- regulacje dotyczące udostępniania zapisów z monitoringu, wraz ze wzorami wniosku o udostępnienie nagrań i ewidencji tych wniosków.

oraz:

- wzór ewidencji pracowników upoważnionych do pracy z systemem monitoringu;
- wzór oświadczenia dla pracowników z zapoznaniem się z regulacjami dotyczącymi monitoringu wizyjnego.


Minęło 11 godzin od ostatniej rejestracji Ilość dodanych szkoleń:
0
Ilość użytkowników:
0
www.grupaformat.pl